Programy profilaktyczne dostępne dla pacjentów przychodni POZ Dimedic w ramach NFZ

Pacjenci przychodni stacjonarnych Dimedic, w ramach świadczeń NFZ, mogą skorzystać z następujących programów profilaktycznych:
 1. Program profilaktyki raka piersi (mammografia)
  • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;
  • otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
   • rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka),
   • mutacji w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2;
   • nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.
 2. Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)
  Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:
  • które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
  • obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
  Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne), ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.
 3. Program profilaktyki gruźlicy
  Program adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia, które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności:
  • miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą;
  • mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne).
  Ważne! Program profilaktyki gruźlicy realizowany jest przez wszystkie pielęgniarki POZ. Przychodnia Dimedic Polska Sp. z o.o. realizuje Program profilaktyki gruźlicy.
 4. Program badań prenatalnych
  Program adresowany jest do kobiet w ciąży, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
  • wiek powyżej 35 lat;
  • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
  • stwierdzenie strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
  • znacznie zwiększone ryzyko urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową;
  • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych, wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.
 5. Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)
  Program adresowany jest do osób które:
  • mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat;
  • u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia, a obciążonych czynnikami ryzyka, takimi jak:
   • nadciśnienie tętnicze krwi (wartości ciśnienia tętniczego powyżej 140/90 mmHg),
   • podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu,
   • palenie tytoniu,
   • niska aktywność ruchowa,
   • nadwaga i otyłość,
   • upośledzona tolerancja glukozy,
   • wzrost stężenia fibrynogenu,
   • wzrost stężenia kwasu moczowego,
   • nadmierny stres,
   • nieracjonalne odżywianie,
   • płeć męska,
   • obciążenia genetyczne.
   Ważne! Program jest realizowany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Przychodnia Dimedic Polska Sp. z o.o. realizuje Program profilaktyki chorób układu krążenia.
 6. Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP)
  Etap podstawowy adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia palących papierosy, w tym – w zakresie diagnostyki POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) – do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40. a 65. rokiem życia:
  • którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich trzech lat,
  • u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.
  Etap specjalistyczny adresowany jest do osób uzależnionych od palenia tytoniu, skierowanych z etapu podstawowego programu realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub z oddziału szpitalnego oraz zgłaszających się bez skierowania. Ważne! Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP) realizują wybrane placówki POZ, które mają podpisaną w tym zakresie umowę z NFZ.
 7. Program pilotażowy Profilaktyka 40+
  Programem pilotażowym są objęci świadczeniobiorcy od 40. roku życia.
  Do programu pilotażowego kwalifikują się osoby, które:
  • w roku przeprowadzenia programu pilotażowego ukończą lub ukończyli 40. rok życia (uwzględniany jest rok urodzenia);
  • nie korzystali ze świadczeń udzielanych w ramach tego programu pilotażowego;
  • wypełniły ankietę za pośrednictwem IKP.
  Po wypełnieniu ankiety otrzymasz e-skierowanie na pakiet badań.
  Po uzyskaniu e-skierowania zapisz się na badania w placówce, która realizuje program.

  Ważne: do udziału w tych programach profilaktycznych nie potrzebujesz skierowania. Wystarczy, że zgłosisz się do poradni, która je realizuje – na przykład naszej.