Regulamin z dnia 1 grudnia 2021 r. udzielania teleporad w Dimedic Polska Sp. z o.o. w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

§1.
 1. Niniejszy regulamin określa zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, zwanych dalej „teleporadami” w podmiocie leczniczym Dimedic Polska Sp. z o.o., zwanym dalej „podmiotem leczniczym”.
 2. Teleporady udzielane są zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2000 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
 3. Ilekroć mowa jest o pacjencie, rozumie się przez to również jego przedstawiciela ustawowego.
 4. Ilekroć mowa jest o pracowniku medyczny, rozumie się przez to lekarza, pielęgniarkę i położną.
§2.
 1. Teleporady udzielane są poprzez:
  1). wideoporadę z wykorzystaniem elektronicznego Konta Pacjenta, lub
  2). rozmowę telefoniczną.
 2. Udzielenie teleporady następuje pod warunkiem, że zarówno pacjent jak i pracownik medyczny nie wyrażają woli realizacji świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 3. Wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem udzielane są świadczenia zdrowotne:
  1). w przypadku gdy pacjent nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń:
  a). polegających na wystawieniu przez pracownika medycznego, bez dokonania badania pacjenta, recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia lub zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej,
  b). związanych z wydaniem zaświadczenia,
  2). podczas pierwszej wizyty realizowanej przez pracownika medycznego wskazanego w deklaracji wyboru podstawowej opieki zdrowotnej,
  3). w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
  4). w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
  5). dzieciom do 6. roku życia, poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego – z wyłączeniem teleporad udzielanych dzieciom powyżej 2. roku życia w związku z podejmowaniem działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się zachorowań na chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz z wyłączeniem teleporad udzielanych pacjentom przebywającym w izolacji w warunkach domowych w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) w celu dokonania oceny ich zdrowia, nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania izolacji, i podjęciu decyzji o zakończeniu lub przedłużeniu tej izolacji.
 4. W przypadku gdy w trakcie teleporady pracownik medyczny stwierdza, że z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady, informuje o powyższym pacjenta przekazując jednocześnie instrukcję o sposobie umówienia porady stacjonarnej.
§3.
 1. W celu uzgodnienia terminu teleporady pacjent dokonuje jej umówienia w jednej z form zapisu wskazanych w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego.
 2. Teleporada jest realizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia przez pacjenta woli zapisu albo w późniejszym terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.
 3. Przed teleporadą pacjent może wypełnić na swoim elektronicznym Koncie Pacjenta elektroniczną ankietę wywiadu medycznego. Zawarte w niej informacje są dostępne dla pracownika medycznego w informatycznym systemie gabinetowym, co ma na celu optymalne wykorzystanie czasu teleporady i zapewnienie udzielenia jak najwyższej jakości świadczenia zdrowotnego.
 4. W przypadku teleporady udzielanej poprzez:
  1). wideorozmowę – pracownik medyczny korzysta z informatycznego systemu gabinetowego, a pacjent z elektronicznego Konta Pacjenta,
  2) rozmowę telefoniczną – pracownik medyczny kontaktuje się z pacjentem na wskazany przez niego numer telefonu.
 5. Pracownik medyczny obowiązany jest do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem w odstępie nie krótszym niż 5 minut. W sytuacji braku kontaktu teleporada jest anulowana, a pacjent zobowiązany jest do ustalenia nowego terminu teleporady.
§4.
 1. Pracownik medyczny bezpośrednio przed udzieleniem teleporady dokonuje potwierdzenia tożsamości pacjenta na podstawie:
  1). przekazanych przez pacjenta, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, danych pacjenta:
  a) nazwisko i imię (imiona),
  b) data urodzenia,
  c) oznaczenie płci,
  d) adres miejsca zamieszkania,
  e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, oraz
  2) na podstawie danych:
  a) wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru podstawowej opieki zdrowotnej, lub
  b) zawartych w okazanym przez pacjenta przy udzielaniu wideoporady dokumencie potwierdzającym tożsamość, lub
  c) przy wykorzystaniu elektronicznego Konta Pacjenta.
 2. Przeprowadzenie teleporady następuje w warunkach gwarantujących poufność, w tym brak dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady. Obowiązek zapewnienia takich warunków ciąży zarówno na pracowniku medycznym jak i na pacjencie.
 3. Pracownik medyczny dokonuje, na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta, ustalenia czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem.
 4. W czasie teleporady pracownik medyczny wystawia niezbędną dokumentację medyczną oraz przekazuje pacjentowi wszelkie niezbędne informacje, w tym instrukcje o sposobie realizacji e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne i zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych, a także o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.
 5. Pracownik medyczny jest obowiązany do dokonania adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.