Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego Dimedic Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
 1. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego Dimedic Polska Sp. z o. o. (zwanego dalej „podmiotem leczniczym”), stosownie do postanowień art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2021 poz.711, z późn. zm.) określa:
  1. firmę podmiotu leczniczego;
  2. cele i zadania podmiotu leczniczego;
  3. strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;
  4. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
  5. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
  6. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;
  7. organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;
  8. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyk, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
  9. wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. 2020, poz. 849);
  10. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
  11. wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych;
  12. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.
§2
Dimedic Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000828100, jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie:
 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2021 poz.711, z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2020, poz. 849);
 3. niniejszego regulaminu organizacyjnego;
 4. innych aktów obowiązującego prawa polskiego.
Rozdział II
FIRMA PODMIOTU LECZNICZEGO
§3
Podmiot leczniczy działa pod firmą Dimedic Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi.
Rozdział III
CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO
§4
 1. Celem podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Zadaniami podmiotu leczniczego są w szczególności:
  1. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;
  2. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej;
  3. promocja zdrowia i profilaktyka.
Rozdział IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO, ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH, MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
§5
 1. Zakłady, jednostki i komórki organizacyjne podmiotu leczniczego oraz organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu organizacyjnego.
 2. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest miejsce położenia i funkcjonowania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Dimedic Polska Sp. z o. o., z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz porad udzielanych w domu świadczeniobiorcy w przypadkach uzasadnionych medycznie jest miejsce przebywania osoby udzielającej danego świadczenia zdrowotnego.
Rozdział V
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
§6
 1. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.
§7
 1. Świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 2. Świadczeniobiorcy korzystający ze świadczeń zdrowotnych mają zapewniony dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.
 3. Świadczenia gwarantowane w zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:
  1. świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  2. świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
  3. świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
  4. transport sanitarny w POZ.
 4. Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są zgodnie z zasadami i warunkami ich realizacji określonymi w odrębnych przepisach i obejmują w szczególności:
  1. poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
  2. poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy w przypadkach uzasadnionych medycznie;
  3. świadczenia w ramach profilaktyki chorób;
  4. porady patronażowe;
  5. świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej;
  6. badania bilansowe, w tym badania przesiewowe;
  7. szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 5. Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są zgodnie z zasadami i warunkami ich realizacji określonymi w odrębnych przepisach i obejmują w szczególności:
  1. wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
  2. wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy w przypadkach uzasadnionych medycznie;
  3. wizytę patronażową;
  4. świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy;
  5. testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej;
  6. poradę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
  7. poradę realizowaną w domu świadczeniobiorcy w przypadkach uzasadnionych medycznie.
 6. Świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są zgodnie z zasadami i warunkami ich realizacji określonymi w odrębnych przepisach i obejmują w szczególności:
  1. wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
  2. wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy w przypadkach uzasadnionych medycznie;
  3. wizytę patronażową;
  4. wizytę profilaktyczną;
  5. poradę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
  6. poradę realizowaną w domu świadczeniobiorcy w przypadkach uzasadnionych medycznie.
 7. Zasady i warunki realizacji transportu sanitarnego określają odrębne przepisy, w tym określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
§8
Zakres zadań i kompetencji: lekarza, pielęgniarki oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz przepisów określonych w umowie o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Rozdział VI
PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ORAZ ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT
§9
 1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, a także za odpłatnością na podstawie:
  1) opłaty wniesionej indywidualnie przez pacjenta;
  2) umowy zawartej z innym przedsiębiorcą.
 2. Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych oraz o warunkach uzyskania tego świadczenia.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w trybie przyjęć planowych i nagłych zachorowań, w dniach i godzinach określonych w harmonogramach poszczególnych komórkach organizacyjnych.
 4. Świadczenia zdrowotne są udzielane:
  1) dostępnymi metodami i środkami zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej,
  2) zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  3) z należytą starannością,
  4) z poszanowaniem praw pacjenta.
 5. Świadczenia zdrowotne są udzielane wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.
§10
 1. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do podmiotu leczniczego potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.
 2. Świadczenia zdrowotne w przypadkach nagłych, zagrożenia życia lub zdrowia są udzielane niezwłocznie.
§11
 1. Podmiot leczniczy zapewnia pacjentom rezerwację usługi na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej:
  1. bezpośredniego - w miejscu udzielania świadczeń,
  2. telefonicznego,
  3. elektronicznego - na stronie internetowej www.dimedic.eu, w tym przy pomocy elektronicznego konta pacjenta.
 2. W celu dokonania rezerwacji usługi (poprzez zgłoszenie bezpośrednie lub telefoniczne) pracownik podmiotu leczniczego dokonujący rezerwacji odnotowuje dane osobowe pacjenta.
 3. Pracownik podmiotu leczniczego dokonujący rezerwacji usługi informuje pacjenta o terminie i godzinie udzielenia świadczenia zdrowotnego.
 4. W przypadku zmiany terminu lub godziny udzielenia świadczenia zdrowotnego przez podmiot leczniczy, pracownik podmiotu leczniczego informuje o tym pacjenta, ustalając nowy termin i godzinę udzielenia świadczenia zdrowotnego.
 5. W trakcie rezerwacji usługi pacjent ma możliwość wyboru pracownika medycznego spośród osób zatrudnionych w danej jednostce organizacyjnej podmiotu leczniczego.
 6. Ustalenia terminu i godziny udzielenia świadczenia zdrowotnego wymaga również pacjent kontynuujący leczenie lub wymagający kontroli stanu zdrowia.
 7. Pacjent jest informowany przez pracownika medycznego udzielającego świadczenie zdrowotne o konieczności dopełnienia formalności rejestracyjnych celem wyznaczenia terminu kolejnej usługi.
 8. Odwołanie usługi może odbywać się w sposób wskazany w ust. 1, przy czym:
  1. usługi zarezerwowane do 36 godzin przed terminem udzielenia świadczenia zdrowotnego powinny być odwoływane do godziny 16.00 w dniu poprzedzającym realizację usługi,
  2. usługi zarezerwowane w czasie krótszym niż 36 godzin przed wyznaczonym terminem udzielenia świadczenia zdrowotnego, powinny być odwołane minimum 6 godzin przed realizacją usługi,
  3. usługi zarezerwowane w czasie krótszym niż 12 godzin przed wyznaczonym terminem udzielenia świadczenia zdrowotnego, powinny być odwołane co najmniej na 1 godzinę przed realizacją usługi.
§12
Świadczenia zdrowotne są udzielane przy użyciu aparatury i sprzętu medycznego właściwego dla rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych, wprowadzonych do obrotu i do używania zgodnie z odrębnymi przepisami.
§13
Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych podmiotu leczniczego w sposób określony w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta i innych przepisach prawa oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
§14
Pacjent zgłaszający się do poradni podmiotu leczniczego powinien posiadać dokument potwierdzający:
 1. tożsamość pacjenta;
 2. uprawnienie pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, a w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – w przypadku pacjenta ubiegającego się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych, w tym również świadczenia z zakresu leków refundowanych.
§15
 1. W poradni podmiotu leczniczego, udzielającej ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wykonywane są badania na podstawie zlecenia lub skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej podmiotu leczniczego w ramach umowy z NFZ (tzw. badania gwarantowane) lub w związku z dokonaną przez pacjenta opłatą (tzw. badania odpłatne).
 2. Przy wykonywaniu badania pracownik medyczny informuje pacjenta o czasie i trybie otrzymania wyniku badania.
 3. Badania z zastosowaniem promieniowania jonizującego wykonywane są wyłącznie na podstawie skierowania lekarskiego.
§16
Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.
Rozdział VII
WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU LECZNICZEGO ORAZ WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
§17
 1. Jednostki i komórki organizacyjne podmiotu leczniczego współpracują ze sobą w celu zapewnienia ciągłości udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych oraz sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym.
 2. W celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych podmiot leczniczy współdziała w tym zakresie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
 3. Podmiot leczniczy może korzystać przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z usług innych podmiotów w celu zapewnienia kompleksowego udzielania świadczeń zdrowotnych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Rozdział VIII
ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT
§18
 1. Za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych, zwane dalej „usługami odpłatnymi”, podmiot leczniczy pobiera opłaty zgodnie z cennikiem udostępnianym na stronie internetowej www.dimedic.eu oraz w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego.
 2. Pacjenci, korzystający z usług odpłatnych, podczas rejestracji są informowani o wysokości opłat za udzielone świadczenie zdrowotne.
Rozdział IX
UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
§19
 1. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną pacjentom oraz innym osobom, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Dokumentacja medyczna udostępniana jest:
  1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzania notatek lub zdjęć;
  2. przez sporządzanie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  5. na informatycznym nośniku danych.
 3. Za udostępnianie dokumentacji medycznej w sposób o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 5 podmiot lecznicy pobiera opłaty zgodnie z zasadami ustalonymi w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wysokość opłat wynosi odpowiednio:
  1. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia zdefiniowanego poniżej za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej;
  2. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia zdefiniowanego poniżej za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej;
  3. 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia zdefiniowanego poniżej za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych
   - przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 291, z późn. zm.), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.
 4. Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej wynosi:
  • jedna strona wyciągu lub odpisu - 11 zł;
  • jedna strona kopii albo wydruku - 0,39 zł;
  • dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych – 2,20 zł.
 5. Zdjęcia rentgenowskie wykonywane na kliszy, przechowywane w podmiocie leczniczym są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
 6. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona poprzez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w ust. 2 pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.
 7. podmiot leczniczy prowadzi wykaz zawierający następujące informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej:
  1. imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna;
  2. sposób udostępnienia dokumentacji medycznej;
  3. zakres udostępnionej dokumentacji medycznej;
  4. imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna, a w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, także nazwę uprawnionego organu lub podmiotu;
  5. imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępnia dokumentację medyczną;
  6. datę udostępnienia dokumentacji medycznej.
Rozdział X
SKARGI I WNIOSKI
§20
 1. Każdy pacjent, którego prawa zostały naruszone w podmiocie leczniczym w trakcie korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnych, ma prawo do wniesienia skargi lub wniosku pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 2. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
 3. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko, numer PESEL lub inny identyfikator, adres zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej (jeżeli posiada) zgłaszającego, oraz zwięzły opis treści sprawy.
 4. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego można pozostawić bez rozpoznania.
 5. Nie rozpatruje się spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną lub są aktualnie rozpatrywane przez te organy.
 6. Szczegółowy sposób rozpatrywania skarg i wniosków określa procedura wewnętrzna obowiązująca w Dimedic Polska Sp. z o.o.
Rozdział XI
SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKAMI I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO
§21
Nadzór merytoryczny nad pracą Dimedic Polska Sp. z o.o., jako podmiotu leczniczego, w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych sprawuje Członek Zarządu ds. medycznych oraz upoważnieni przez Zarząd Kierownicy jednostek organizacyjnych podmiotu leczniczego.


Zatwierdzili do stosowania:

Piotr Kosielski
Agnieszka Kister

Obowiązuje od dnia 08.11.2021 r., z wyłączeniem przepisów dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, do których mają zastosowanie daty rozpoczęcia działalności leczniczej, określone w załączniku numer 1.